Experts from nature conservation and tourism sector, regional development agencies along the Drava river and NGO representatives and Drava LIFE partners/Stručnjaci iz sektora zaštite prirode i turizma, regionalnih razvojnih agencija duž Drave, kao i predstavnici nevladinog sektora i partneri DRAVA LIFE projekta