DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama

Rijeka Drava © Goran Šafarek

Rijeka Drava © Goran Šafarek

Riječni ekosustavi među najugroženijim su ekosustavima u Europi. Unutar projektnog područja, Drava je jedna od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Izgradnjom 23 hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj rijeka je presječena i ostao je samo mali dio slobodnog toka, uglavnom u Hrvatskoj.

Područje projekta DRAVA LIFE obuhvaća dužinu od 310 km i uključuje četiri NATURA 2000 područja na površini od 67.800 hektara od Dubrave Križovljanske (322,8 rkm) do Osijeka (15 rkm). U projekt je uključena cijela dužina Drave u Hrvatskoj, osim dijela od Osijeka do ušća u Dunav (Park prirode Kopački Rit).

U sklopu projekta sanirat će se ključne prirodne osobine riječnog ekosustava međusektorskom suradnjom Hrvatskih voda, javnih ustanova za zaštitu prirode i nevladinih udruga, koje će izložiti ovaj inovativni pristup upravljanja rijekama na nekoliko mjesta duž Drave u Hrvatskoj.

Planirani postupci obnove obuhvaćaju otvaranje starih te stvaranje novih rukavaca, uklanjanje i mijenjanje obaloutvrda i ostalih vodnih građevina. Kao i očuvanje retencijskih područja i prirodnih strmih riječnih obala. Navedeni zahvati uvelike će koristiti brojnim ugroženim staništima i vrstama u područjima Natura 2000.

Obnova rukavaca i korita rijeke poželjni su za obranu od poplava i unutar postojećih poplavnih područja. Takvi zahvati utječu na lokalno snižavanje vodnih lica velikih voda i preusmjeravanja toka u zonama naselja, mostova, prometnica, nasipa te su u skladu s upravljanjem rizicima od poplava (EU Direktiva o poplavama).  Mjere obnove na pilot dionicama Drave (C1-C7) izvodit će se na način da ne ugrožavaju sigurnost postojećeg sustava obrane od poplava i pojedinih objekata, proširenjem  rukavaca unutar nasipa ili visoke obale, razgradnjom i modifikacijom postojećih starih dijelova regulacijskih gradnji i izvedbom novih ekološko prihvatljivih načina zaštite.

Takav način obnove  vodi približavanju očuvanja prirode i zaštiti od poplava na održiv način i svojevrstan je izazov svim partnerima.

Projekt će također pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda jer će se obnavljanjem poboljšati infiltracija riječne u podzemne vode i tako stabilizirati i podići razina podzemnih voda. To će također povećati otpornost ekosustava poplavnih područja Drave na negativne učinke klimatskih promjena.

Osim toga, projekt će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo koje se njime koristi za, primjerice, ribolov, kupanje i opuštanje.

Glavne aktivnosti u sklopu projekta provest će se na sljedećih sedam lokacija duž rijeke Drave:

• Otok Virje (312 – 314,3 rkm)
• Stara Drava Varaždin (289,3 – 292 rkm)
• Donja Dubrava – Legrad (240 – 241,45 rkm)
• Most Botovo (226,6 – 227,9 rkm)
• Novačka (214 – 217 rkm)
• MiholjačkiMartinci (104 – 106 rkm).

Tijekom provedbe partneri će uspostaviti obrazovne centre i poučne staze uz rijeku Dravu te provoditi mjere za usmjeravanje posjetitelja. Uz to, organizirat će se nekoliko izložbi i provesti opsežne aktivnosti podizanja svijesti u suradnji s lokalnim stanovništvom i školama.

Projekt DRAVA LIFE pokrenut je 1. prosinca 2015. i trajat će do 30. studenoga 2024. godine.