Projekt DRAVA LIFE sa glavnom svrhom unapređenje stanja riječnog ekosustava Drave u Hrvatskoj. Integriranom provedbom različitih propisa Europske unije (Okvirne direktive o vodama, Direktive o poplavama, Direktive o staništima i pticama) riješit će se sadašnji problemi riječnog ekosustava sinergijskim pristupom nadležnih tijela iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode te nevladinih organizacija.

Ciljevi projekta DRAVA LIFE su:

  • povećanje broja prirodnih i dinamičnih riječnih staništa i bolje povezivanje međusobno zavisnih dijelova ekosustava rijeke Drave. To će se postići provedbom mjera za obnovu rijeke poput ponovnog spajanja i stvaranja novih rukavaca, uklanjanja obaloutvrda/pera na obalama i očuvanja dinamičnih strmih riječnih obala. One su vrlo rijetke uz Dravu, ali su nužne za mnoge vrste zaštićene u Natura 2000 području;
  • očuvanje postojećih i stvaranje novih vodnih tijela i poplavnih područja unutar postojećih poplavnih područja. Ove će mjere ponovno povezati rijeku s njezinim poplavnim područjima i poboljšati dinamiku između podzemnih i površinskih voda te poboljšati dinamiku sedimenta i smanjiti rizik od poplava u naseljima uz rijeku;
  • smanjenje ljudskog ometanja riječnih ptica, osobito tijekom sezone gniježđenja. Tijekom projekta izradit će se Plan usmjeravanja posjetitelja i Akcijski plan za riječne ptice i provesti konkretne mjere za upravljanje posjetiteljima te kampanje za podizanje svijesti javnosti kako bi se izbjegli negativni utjecaji nekontroliranog ljudskog djelovanja;
  • informiranje i podizanje svijesti o Natura 2000 područjima duž rijeke Drave;
  • poboljšanje prekogranične suradnje uz rijeku Dravu prijenosom znanja i najboljih praksi, kao i suradnjom u okviru planiranog UNESCO-ova Prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav” (između Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije i Srbije);
  • jačanje međusektorskog upravljanja rijekama tako da svi relevantni sektori (upravljanje vodama, zaštita prirode i civilno društvo) sudjeluju u postupcima donošenja odluka.

Dravski rukavac © Goran Šafarek