Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama

Hrvatske vode javna su ustanova čija je misija upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj radi zaštite života, zdravlja i imovine od poplava te osiguranja trajne dostupnosti vode optimiziranjem gospodarskih i ekoloških prednosti primjenom načela održivog razvoja.

U djelokrugu su Hrvatskih voda svi poslovi upravljanja vodama na državnoj razini i na razinama slivnih područja: od pripreme koncepcijskih rješenja, planiranja, prikupljanja sredstava i financiranja radova pa do organiziranja neposrednog izvođenja radova, organiziranja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda i obavljanja određenih poslova u vezi s organizacijom i kontrolom iskorištavanja i zaštite voda. Hrvatske vode upravljaju vodnim dobrom i vodnim građevinama i imaju javne ovlasti u okviru kojih izdaju vodopravne i druge akte, zaključuju ugovore o koncesijama i o iskorištavanju javnog vodnog dobra, i dr.

Prije više od 140 godina osnovana je prva organizacija za vodnogospodarsku djelatnost na području koje je danas područje Republike Hrvatske. Bilo je to Nasipsko društvo u Dardi osnovano radi izvođenja regulacijskih i drugih radova za zaštitu od štetnog djelovanja voda rijeke Drave. Od tada pa do danas mijenjale su se države, politički i pravni sustavi, na što su slijedile i primjene u načinu i uvjetima organiziranja vodnogospodarskih poslova. Osnivane su i prestale djelovati vodne zadruge i vodne zajednice, različite uprave, interesne zajednice, poduzeća, radne organizacije i drugi oblici organiziranja, a sustavnom organiziranju vodnogospodarske djelatnosti pristupilo se tek 1965. godine.

Više informacija o našem radu možete pronaći na:  http://www.voda.hr/

Zeleni Osijek, udruga za zaštitu prirode i okoliša

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek samostalna je, nestranačka i neprofitna udruga građana osnovana 1995. godine u Osijeku. Zeleni Osijek od osnivanja se bavi partnerstvima i aktivnostima/projektima za očuvanje okoliša i održivi razvoj. Do 2014. godine provedeno je više od 40 projekata od kojih su neki odrađeni na međunarodnoj razini u Mađarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Srbiji. Vizija udruge pravedno je i ekološki održivo društvo koje osigurava visoku kvalitetu življenja i suživota čovjeka i prirode. Tijekom devetnaest godina rada Zeleni Osijek proveo je aktivnosti i kampanje koje su bile usmjerene na očuvanje prirode, obrazovne i volonterske akcije, održive izvore energije, gospodarenje otpadom i održivi transport. Danas je Zeleni Osijek jedna od najaktivnijih udruga za zaštitu prirode i okoliša u istočnoj Hrvatskoj (Slavoniji i Baranji).

Više informacija o našem radu možete pronaći na: http://www.zeleni-osijek.hr/

WWF Austrija

Svjetski fond za prirodu (WWF – World Wide Fund for Nature) više od 50 godina usmjeren je na očuvanje kritičnih područja i vrsta koje su posebno važne za očuvanje Zemljine biološke raznolikosti, kao i na smanjenje negativnog utjecaja ljudskog djelovanja, odnosno naš ekološki otisak. Rijeka Drava jedno je od ključnih područja u kojima WWF Austrija djeluje više od 20 godina na prekograničnoj razini, sa širokim rasponom partnera, kako bi se postigla bolja zaštita i upravljanje rijekom. Sudjelovanje i podrška WWF-a uključuje razne aktivnosti, od projekata obnove rijeka koji se financiraju u sklopu EU programa Life (npr. gornji tok Drave ili Mure u Austriji) do Međunarodne deklaracije o rijeci Dravi (Maribor, 2008.) i stvaranja UNESCO-ova prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav” za zaštitu i održivo upravljanje oko 1.000.000 hektara riječnog krajolika duž nižih tokova Drave i povezanih dijelova Mure i Dunava koji su među ekološki najznačajnijim riječnim ekosustavima Europe, tzv. Europska Amazona.

Više informacija o našem radu možete pronaći na:

http://www.wwf.at/

http://adria.panda.org/

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije osnovana je 2002. godine i od tada se brine o zaštiti, predstavljanju i promociji zaštićenih dijelova prirode, ali i upravlja sa 16 zaštićenih dijelova prirode i ekološkom mrežom u području Virovitičko-podravske županije. Rijeka Drava najznačajnije je zaštićeno područje u Virovitičko-podravskoj županiji, a najviše aktivnosti i nekoliko projekata koje je financirala Europska unija u proteklih pet, šest godina bili su usmjereni na očuvanje stabilnosti prirodnih ekosustava, kao i revitalizaciju područja koja su trenutno izložena ili su bila izložena negativnom ljudskom djelovanju u prošlosti. Javna ustanova ulaže velike napore kako bi povećala svijest lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja ekosustava s naglaskom na dobrobiti zaštićenih područja za kvalitetu života, ali i njihovu gospodarskom i turističkom potencijalu.

Više informacija o našem radu možete pronaći na: http://virovitica-nature.hr/

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Varaždinske županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije upravlja sa 26 zaštićenih prirodnih područja u Varaždinskoj županiji, kao i ekološkom mrežom Natura 2000područja. Glavne aktivnosti Javne ustanove uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji povezane su s upravljanjem Dravskom park šumom u Varaždinu i Regionalnim parkom Mura – Drava. Javna ustanova ima iskustvo u nekoliko projekata koje financira Europska unija (npr. Tri rijeke = jedan cilj).

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije provodi aktivnosti vezane uz zaštitu, održavanje i promicanje zaštićenih područja radi zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. Ustanova upravlja sa 15 zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji i ekološkom mrežom od 15 Natura 2000područja. Javna ustanova ima iskustva s provedbom nekoliko projekata koje financira Europska unija i koji se odnose na zaštitu i očuvanje zaštićenih područja (npr. NATREG SEE).

Više informacija o našem radu možete pronaći na: http://www.zastita-prirode-kckzz.hr/

Rad WWF-a u projektu DRAVA LIFE sufinanciraju i podržavaju

Rad Zelenog Osijeka u projektu DRAVA LIFE sufinancira