Donja Dubrava, Legrad – Više od dvadeset jedinki kebrača (Myricaria germanica) raste uz drenažni kanal hidroelektrane Dubrava. Iako su se donedavno kebrač i patuljasti rogoz mogli pronaći na pješčanim sprudovima i obalama Drava u Hrvatskoj, danas to nije slučaj. Uslijed prekomjernog iskorištavanja rijeke i njene regulacije od strane čovjeka, one su gotovo iščeznule s dravskih sprudova.

Kako bi doskočili tom problemu, u sklopu projekta DRAVA LIFE provedena je aktivnost repopulacije kebrača. Naravno, da bi proveli samu aktivnost prvo je bilo važno prikupiti sjeme i reznice kebrača. Stoga je projektni tim 2. kolovoza prikupio sjeme 15 biljaka kebrača duž drenažnog kanala hidroelektrane Dubrava, kao i 10 reznica istih biljaka.

Sadnice kebrača, kao i sjeme, potom su posađene na nekoliko lokacija na Dravi u okolici ušća Mure u Dravu. Naime, s obzirom na to da prošla repopulacija nije bila toliko uspješna, kebrač je posađen na lokacijama gdje je u proljeće ove godine posađen patuljasti rogoz (Typha minima).

Aktivnost repopulacije bila je povod da dan prije, 1. kolovoza, provjerimo stanje patuljastog rogoza posađenog u proljeće 2018. i 2019. godine. Nažalost, nije pronađena niti jedna jedinka posađena 2018. godine, no one posađene u proljeće ove godine pronađene su na svim lokacijama. Štoviše, na nekoliko lokacija pronašli smo mladice patuljastog rogoza, što budi nadu da ćemo pronaći više jedinki prilikom idućeg pregleda terena.

Obje aktivnosti organizirane su od strane projektnog tima DRAVA LIFE, uz stručno vodstvo dr. Dragice Purger sa Sveučilišta u Pečuhu.