Prijetnje rijeci Dravi kao što su produbljivanje riječnog korita i smanjenje razine vode. Smanjenje broja riječnih staništa i ljudsko ometanje. Nedostatak informacija o Natura 2000 područjima, nedovoljna međusektroska suradnja u upravljanju rijekama i nedostatak međunarodne suradnje predstavljaju ozbiljan problem.

Produbljivanje riječnog korita i smanjenje razine vode

Jedan od najvažnijih elemenata prirodnog dinamičnog ekosustava rijeke Drave njezino je korito. Bogato šljunkom i pijeskom. Primijećen je znatan nedostatak količine materijala u koritu preostalog područja slobodnog vodotoka zbog izgradnje 22 hidroelektrane. Kao i regulacije rijeke i vađenja šljunka i pijeska. Riječno se korito posljedično tome neprestano produbljuje (u prosjeku 3 cm godišnje), što uzrokuje smanjivanje šljunčanih, pješčanih i strmih obala. Ali i razine podzemnih voda, kapaciteta zadržavanja poplavnih voda, broja staništa, prirodnog nasljeđivanja i isušivanje poplavnih šuma.

Smanjenje broja riječnih staništa

Gradnja građevina na rijeci, vađenje sedimenta i odvajanje rukavaca  te nedovoljni nanosi uzvodnog sedimenta doveli su do pravilnijeg, kraćeg i užeg glavnog riječnog toka. To također uzrokuje neprestano produbljivanje korita, snižavanje razina podzemnih i površinskih voda, odvajanje poplavnih područja i smanjivanje kapaciteta zadržavanja poplavnih voda. Isušuju se rukavci, šume i druga tijela vode, što opet dovodi do smanjenja riječnih staništa.

Ljudsko ometanje

U posljednjih 20 godina rijeka Drava sve više postaje lokalno, regionalno i međunarodno odredište za rekreacijske aktivnosti, kao što su ribolov, plovidba kanuima i kupanje. Ljudsko ometanje na šljunčanim i pješčanim obalama negativno utječe na ptice, osobito tijekom sezone gniježđenja između svibnja i srpnja. Potrebno je hitno uspostaviti smjernice za posjetitelje u najosjetljivijim područjima i sezonama gniježđenja riječnih ptica.

Nedostatak informacija o Natura 2000 područjima

Zbog nedostatka detaljnih informacija o svrsi i ciljevima Natura 2000područja, kao i činjenice da su Natura 2000 područja tek nedavno osnovana, nedostaje svijesti ne samo na lokalnoj nego i na regionalnoj razini (dnevni turisti, biciklisti, kanuisti, ribiči). Stoga će informiranje i edukacija o zaštiti okoliša u Natura 2000 područjima i u sklopu programa LIFE činiti važan dio ovog projekta.

Nedovoljna međusektorska suradnja u upravljanju rijekama

U posljednjih desetak godina upravljanje rijekama u Hrvatskoj često je karakterizirano različitim pogledima na zaštitu prirode i upravljanje vodama. Nove pravne obveze Republike Hrvatske koje proizlaze iz politika EU o zaštiti voda i prirode. S mehanizmima financiranja kao što je projekt LIFE, pružaju dobru platformu za razvoj sinergijskog pristupa koji će omogućiti bližu i bolju suradnju relevantnih sektora.

Nedostatak međunarodne suradnje

Problemi i izazovi povezani s upravljanjem vodama i očuvanjem prirode usporedivi su u svim zemljama sliva rijeke Drave (Italija, Austrija, Slovenija, Hrvatska i Mađarska). Stoga je jasno da se mora poboljšati međunarodna suradnja. Prvi korak u tom smjeru bio je simpozij “Vizija rijeke Drave” (održan 2008. godine u Mariboru). Nakon kojeg je sklopljen zajednički ministarski sporazum između Austrije, Hrvatske, Mađarske, Srbije i Slovenije za uspostavu UNESCO-ova prekograničnog rezervata biosfere “Mura – Drava – Dunav”. Prijenosom znanja i uključivanjem različitih međunarodnih stručnjaka dalje će se poboljšavati suradnja između zemalja sliva rijeke Drave.