Obnova na rijeci Dravi, Koruška – Austrija / Restoration at Drava River, Carinthia – Austria