Kopački rit
Drava LIFE project partners, ornithologists and other nature conservation experts, regional development and tourism sector in Nature Park Kopački rit./Projektni partneri Drava LIFE projekta, ornitolozi i ostali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, regionalnog razvoja i sektora turizma u Parku prirode Kopački rit.

DRAVA LIFE projekt & radionice u Kopačkom Ritu

Natura 2000, unutar projekta DRAVA LIFE, jedna je od trodnevnih radionica i razlog posjeti parku prirode Kopački Rit. Radionice i posjet parku prirode održani su od 6. do 8. studenog u organizaciji WWF-a. Na radionicama su sudjelovali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), ornitolozi iz Austrije i Hrvatske, predstavnici REVITALA, te projektni partneri Drava LIFE projekta u Hrvatskoj.

Radionice – Natura 2000, Plan za posjetitelje rijeke Drave i Akcijski plan za riječne ptice

Prvoga dana održana je druga po redu radionica na temu „Natura 2000 održivo upravljanje rijekom Dravom“. Raspravljalo se o ciljevima i strategijama na tom području te obrani od poplava, agrikulturi, zaštiti Natura 2000 područja, turizmu i edukaciji posjetitelja.

Drugoga dana održana je prva radionica na temu „Plan za posjetitelje rijeke Drave“. Tada se raspravljalo o održivom turizmu i rekreaciji na rijeci Dravi. Kroz aktivnosti poput lova i ribolova, plivanja i raftinga, planinarenja, kampiranja i biciklizma. Sudionici su također pod stručnim vodstvom Renate Forjan, rukovoditeljice Odsjeka za prihvat i edukaciju posjetitelja plovidbom kanalima močvarnog područja, obišli Kopački Rit i njegov informativni centar. Jasmin Sadiković, koordinator Drava LIFE projekta u Hrvatskoj i predsjednik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek potom je održao prezentaciju o Eko centru Zlatna Greda i primjerima pozitivne prakse u turizmu i sektoru očuvanja prirode.

Posljednjeg dana sudionici radionica raspravljali su o „Akcijskom planu za riječne ptice“. Unutar planiranog međugraničnog UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ koji se proteže kroz pet zemalja. Nakon radionice lokalni ornitolog Tibor Mikuška proveo je sve sudionike na turu promatranja ptica močvarica.

Kopački Rit sa svojim ljepotama i ekološkim vrijednostima predstavlja jedno od najznačajnijih poplavnih područja ali i turističkih odredišta kontinentalne Hrvatske. Pogledajte galeriju fotografija.

Rezultati radionica i prvi nacrti radnih skupina biti će završeni i dodani u novu strategiju u nadolazećim mjesecima. U planu su i dvije dodatne radionice na temu „Plana za posjetitelje rijeke Drave“.

Hrvatski predstavnici posjetili uspješne LIFE projekte u Sloveniji i Italiji
Hrvatski predstavnici posjetili uspješne LIFE projekte u Sloveniji i Italiji/Croatian respresentatives visited successful LIFE projects in Slovenia and Italy

Uspješni LIFE projekti u Sloveniji i Italiji!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za NCP organiziralo posjet uspješnim LIFE projektima u Sloveniji i Italiji od 24. do 27. listopada 2017. Cilj posjeta bio je hrvatskim predstavnicima približiti Program LIFE kroz uspješne slovenske i talijanske primjere projekata. Naglasak je bio na podizanju svijesti o mogućnostima i koristi koju pruža LIFE program. U kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite prirode i biološke raznolikosti.
Na putovanju su osim predstavnika udruge Zeleni Osijek sudjelovali i predstavnici javnih institucija, razvojnih agencija, tijela regionalne samouprave, sveučilišta i privatnog sektora koji se u svom radu bave pitanjima zaštite prirode.

Fokus putovanja bio je na projektima iz područja Prirode i bioraznolikosti, a posjećeno je ukupno 7 projekata od toga četiri slovenska i tri talijanska projekta. Posjet projektima je organiziran u suradnji s nacionalnim kontakt točkama u Italiji i Sloveniji te predstavnicima projekata. Sudionici su o projektima prvo imali priliku čuti kroz stručna predavanja. Zatim su se konkretne aktivnosti mogle vidjeti i obilaskom terena te demonstracijom nekih od projektnih aktivnosti.

Projekti posjećeni u Sloveniji:

  • LIFE SloWolf imao je za cilj očuvanje populacije vuka u Sloveniji pri čemu je korištena neinvazivna metoda DNA analize za identifikaciju jedinki. Kroz projekt je na temelju prikupljenih podataka razvijen i kasnije usvojen Akcijski plan za vuka. Dodatni uspjeh projekta je i u povezivanju s poljoprivrednim sektorom te drugim ključnim dionicima koji su direktno sudjelovali u provedbi određenih projektnih aktivnosti. Projekt je proglašen najboljim LIFE projektom 2014. godine.
  • LIFE Dinalp bear za cilj ima uspostaviti strateško i učinkovito očuvanje, upravljanje i monitoring populacije smeđeg medvjeda u sjevernom dijelu Dinarida i Alpa. Kroz bolju prekograničnu suradnju relevantnih stručnjaka. Ovakvo umrežavanje će osigurati razmjenu podataka, znanja i iskustva te pospješiti aktivnosti genetičke analize, praćenja širenja populacije medvjeda te u konačnici učinkovitijoj izradi plana upravljanja populacija medvjeda u Sloveniji i Hrvatskoj. Kroz projekt se dodatno razvija ekoturistička ponuda koja doprinosi osvješćivanju javnosti o važnosti očuvanja ove vrste. Kao i poboljšanju stava ljudi prema medvjedima.
  • LIFE Artemis projekt je s fokusom na suzbijanje širenja invazivnih stranih vrsta (ISV) te podizanja svijesti o njihovoj štetnosti za šumske ekosustave. Projekt obuhvaća razvoj edukacija prilagođenih raznim skupinama te razvoj mobilne aplikacije koja će omogućiti identifikaciju i evidenciju ISV-a za volontere i širu javnost. Time se kroz projekt nastoje nadograditi i nacionalni kapaciteti za rano upozoravanje u šumama. Što je nužan preduvjet za uspostavu nacionalnog institucionalnog okvira za rano upozoravanje i brzi odgovor na ISV u šumama, također predviđen projektom.
  • LIFE DOPPS projekt je kroz 6 godina svoje provedbe uspješno obnovio rezervat prirode Škocjanski zatok pored grada Kopra koji je značajno područje za mnoge vrste ptica obuhvaćenih EU Direktivom o pticama. Kao projekt najbolje prakse pokazao se odličnim primjerom projekta. Čiji princip rada obnove, osiguravanja staništa za mnogobrojnu faunu, izradu programa zaštite kao i način uspješne suradnje s nadležnim tijelima. Može se lako prenijeti i primijeniti u drugim područjima EU-a sa sličnim poteškoćama.

Projekti posjećeni u Italiji:

  • LIFE MIPP projektu cilj je izrada i testiranje novih metoda praćenja saproksilnih vrsta kukaca među kojima su i prioritetne vrste uvrštene u Dodatak II i IV EU Direktive o staništima. Dio projektnih aktivnosti usmjeren je na prikupljanje podataka o fauni putem web stranice i mobilne aplikacije kroz aktivno sudjelovanje šire javnosti koja se ujedno i dodatno informira o pitanjima poput Natura 2000 mreže i EU Direktive o staništima.
  • CSMON-LIFE projekt je jednim dijelom osmišljen kao doprinos širenju nacionalne baze podataka o bioraznolikosti u Italiji. Dok drugim dijelom razvija inovativan način povezivanja postojećih baza podataka na europskoj i globalnoj razini. Projekt strateški uključuje aktivno sudjelovanje šire javnosti kroz metodu „citizen science“ u postupak prikupljanja podataka o flori i fauni koristeći se modernom i lako dostupnom tehnologijom (npr. pametni telefoni, tableti). Prikupljeni podaci se nakon provjere od strane stručnjaka prosljeđuju u projektnu i nacionalnu bazu podataka o bioraznolikosti. Tako cjelovita baza bit će od velikog značaja za nadležna tijela u procesima odlučivanja i upravljanja prirodnim staništima.
  • LIFE MAGREDI GRASSLANDS projektom se nastoji zaustaviti narušavanje posebnog tipa staništa – suhih travnjaka „magredi“, koji se nalaze unutar 4 NATURA 2000 područja sjeverne Friuli-Venezia-Giulia regije. U sklopu obnove suhih travnjaka provest će se opsežne aktivnosti uklanjanja alohtonih i invazivnih vrsta biljaka. Saditi će se autohtone vrste trava i drugih vrsta biljaka travnatih staništa te time usporiti ili čak zaustaviti sukcesija travnjaka u grmovitu i šumsku vegetaciju. Ove aktivnosti doprinijet će ekološkoj povezanosti ovih NATURA 2000 područja i zaštiti popratnu faunu. Tijekom projekta izradit će se zasebni planovi upravljanja za svaki od NATURA 2000 područja obuhvaćenih projektom.

Kroz Projekt jačanja kapaciteta ovakvo putovanje je organizirano kako bi hrvatski predstavnici dobili uvid u konkretne dobrobiti LIFE projekata te preuzeli uspješne savjete kolega iz Italije i Slovenije, a sve s ciljem većeg broja odobrenih hrvatskih LIFE projekata.