Prezentacija projekta u općini Gola

Zainteresiranima u Donjoj Dubravi i Goli predstavljeni rezultati DRAVA LIFE projekta

Predstavnici Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek i Hrvatskih voda predstavili su u četvrtak, 11. travnja, u Donjoj Dubravi te u petak, 12. travnja, u Goli napredak na projektu DRAVA LIFE.

Pokazali su što je sve do sada ostvareno u sklopu projekta koji predstavlja inovativni pristup upravljanju rijekama s ciljem stvaranja primjera najbolje prakse u Hrvatskoj i regiji. Cilj projekta je poboljšati ekosustave rijeke Drave, što se postiže provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja imaju iznimnu važnost za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima, kao i za zaštitu od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te povećanje rekreacijske vrijednosti za lokalno stanovništvo.

Prezentacije su rezultirale kvalitetnom i otvorenom raspravom o zaštiti prirode, obnovi riječnih staništa u općini Donja Dubrava i općini Gola. Hvala svima koji su prisustvovali!

Drava

Poziv na predstavljanje projekta DRAVA LIFE u općinama Donja Dubrava i Gola

Zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko – križevačke županije) DRAVA LIFE projekta na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općina Donja Dubrava i Gola.

U Donjoj Dubravi će se predstavljanje održati u četvrtak, 11. travnja 2024. u 17,00 sati u Domu kulture Zalan, Trg Republike 6.

Predstavljanje u Goli će se održati u petak , 12. travnja 2024. u 12,00 sati u Društvenom domu, Trg kardinala Alojzija Stepinca 1.

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Veselimo se dolasku na oba predstavljanja u što većem broju i molimo potvrdu dolaska najkasnije do 09.04.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

Donja Dubrava
Donja Dubrava

Otvoreni obnovljeni rukavci kod Donje Dubrave, Legrada i Gole

Donja Dubrava, 14. ožujka 2024. – Na području općina Donja Dubrava, Legrad (rkm 238,2-241,4) i Gola (rkm 215-217) završene su aktivnosti obnove rukavaca rijeke Drave u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Porastom vodostaja, obnovljeni rukavci ponovno su postali protočni.

Otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke obnavljaju se ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka.

Fotografija Goran Šafarek

“Iz postojećih trasa korita rukavaca uklonjeni su sediment i pregrade, izgrađene su ekološke lokve, dubljaci, te su na nekoliko mjesta rekonstruirane gabionske pregrade i prijelazne rampe. Nakon radova obnove, koji su započeli krajem rujna 2023. godine, lijevoobalni rukavac kod Donje Dubrave bit će  dug 1,56 km, a desnoobalni 1,88 km”, objasnio je Igor Tošić, voditelj projekta iz Hrvatskih voda. Oba rukavca, koji su prije provođenja radova obnove bili zarasli i zamuljeni, će  otvaranjem i puštanjem novog dotoka iz glavnog korita rijeke, osobito kod poplavnih voda, rasteretiti pritisak na postojeće vodne građevine nizvodno, koje štite nasipe i obližnja naselja. Time će se smanjiti potreba za popravcima i izgradnjom regulacijskih građevina na tim potezima Drave te će se, posebno obnovom lijevoobalnog rukavca u Donjoj Dubravi, povećati sigurnost nasipa za obranu od poplava.

Osim toga, na lijevobalnoj inundaciji od stacionaže rkm 215+000 do 217+000 u općini Gola, u blizini naselja Novačka, završeni su i radovi otvaranja prvih 100-tinjak m postojećeg neprotočnog rukavca dugog oko 1,3 km.

Drava poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj i kolonijama riječnih ptica

Staništa na Dravi uključuju i neka koja su među najugroženijima u Europi, na primjer poplavne šume, vlažni travnjaci, šljunčani sprudovi i pješčane obale, rukavci, strme obale, mrtvice, stajaći rukavci, napuštena korita i meandri. Uslijed raznih nepovoljnih utjecaja, a tu prednjače klimatske promjene, dolazi i do promjene hidroloških uvjeta što često uzrokuje degradaciju i nestajanje tih staništa, te su ona sve više ugrožena, a njihova površina smanjena”, objasnila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Bregunica

Osim pozitivnih učinaka na obranu od poplava i hidromorfologiju Drave, aktivnosti obnove rukavaca će značajno doprinijeti povećanju bioraznolikosti. Intenzivirat će se nova riječna staništa na obalama, a unutar samih rukavaca nastat će nova staništa za mriješćenje, hranjenje i odmor riba i vodozemaca. Drava je poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj. Od 70 zabilježenih vrsta, pet ih je endemskih za područje dunavskog sliva (mladica (Hucho hucho), plotica (Rutilus pigus), balonijev balavac (Gymnocephalus baloni), prugasti balavac (Gymnocephalus schraetser) i vretenar (Zingel streber). Od 70 zabilježenih vrsta, čak 38 ih je uključeno u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske. Pozitivno će utjecati i na ptice koje se razmnožavaju na šljunčanim i pjeskovitim sprudovima i strmim obalama poput  bregunice (Riparia riparia) i vodomara (Alcedo atthis).

Nakon nedavno otvorenog novog rukavca kod Gabajeve Grede te upravo završenih radova na području općina Donja Dubrava, Legrad i Gola do kraja ožujka će još biti obavljeni pripremni radovi za rukavac kod mosta Botovo, nakon čega slijedi pauza do rujna kako bi se spriječilo ometanje riječnih ptica, poput bregunica (Riparia riparia), žutih pčelarica (Merops apiaster) i vodomara (Alcedo atthis). tijekom sezone gniježđenja. Tijekom tih mjeseci održavat će se intenzivne edukacijske aktivnosti. Osim obnove ekosustava rijeke Drave, edukacija o zaštiti prirode i Natura 2000 područjima u lokalnim zajednicama važan je dio DRAVA LIFE projekta kako bi se pojačala svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te kako bi se spriječilo ljudsko ometanje ptica tijekom gniježđenja rekreacijskim aktivnostima, kao što su ribolov, veslanje i kupanje.

U rujnu će se nastaviti radovi obnove Drave na preostalim planiranim lokacijama u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Božica Trnski

Predstavljanje projekta u Hlebinama

 

U Društvenom domu u Hlebinama u četvrtka 7. ožujka održano je predstavljanje projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Lokalnom stanovništvu prezentirani su dosad ostvareni rezultati te najavljeni planovi i aktivnosti u narednom periodu.
Načelnica općine Božica Trnski primila je knjigu “Drava jučer, danas, sutra” autora Gorana Šafareka. Knjiga, koja je napravljena u sklopu DRAVA LIFE projekta, sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.
Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali!
U ovoj godini pred nama je puno aktivnosti, kako na terenu, tako i u općinama i mjestima koja su obuhvaćena DRAVA LIFE projektom. Ako želite primati naše vijesti pozivamo vas da se na naslovnici web stranice pretplatite na newsletter.

Na području općine Hlebine otvoren novi rukavac rijeke Drave

Gabajeva Greda, 1. ožujka 2024. – Na području općine Hlebine, kod naselja Gabajeva Greda, otvoren je novo formirani rukavac rijeke Drave te su javnosti predstavljeni ostali radovi na području Koprivničko-križevačke županije, koji se izvode u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“.

Glavni cilj višegodišnjeg projekta DRAVA LIFE (LIFE14 NAT/HR/000115), koji ove godine ulazi u završnu fazu, je očuvanje ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara njenog toka kroz Hrvatsku. Provođenjem projekta u suradnji s ustanovama za upravljanje vodama i zaštitu prirode te nevladinim organizacijama, ključne prirodne značajke ekosustava Drave obnavljaju se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati koristit će brojnim ugroženim vrstama i staništima u područjima Natura 2000, pridonijeti boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku te povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

“Veliko nam je zadovoljstvo što vam nakon intenzivnih radova koji su započeli početkom ove godine možemo pokazati novo formirani rukavac na desnoj obali Drave, izjavila je Ana Šelimber, zamjenica direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu iz Hrvatskih voda, objasnivši kako će obnova i otvaranje novih riječnih rukavaca poput ovog pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja tijekom velikih vodnih valova i pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda. Dodala je i kako će se kroz LIFE projekte do kraja 2024. godine obnoviti između šest i osam rukavaca Drave na području VGO-a Varaždin, po čemu trenutno ovaj dio Hrvatske i Europe uvjerljivo prednjači. Vrijednost samih radova mogla bi premašiti 6 milijuna eura.

Ratimir Ljubić, zamjenik koprivničko-križevačkog župana, podsjetio je na kritične situacije s poplavama u kolovozu prošle godine. Istaknuo je kako će osim rasterećenja vodotoka ovaj rukavac donijeti dodatnu vrijednost rijeke Drave pri čemu se vodi računa da se očuva bioraznolikosti flore i faune čime donosi dodatnu vrijednost. S njime se složio i načelnik Općine Gola Stjepan Milinković, koji je dodao da je rijeka Drava zapravo žila kucavica ovog kraja.

Voditelj projekta Igor Tošić (Hrvatske vode) objasnio je: Mi se sada nalazimo na desnom inicijalnom rukavcu u Gabajevoj Gredi, koji će nakon radova biti ukupne dužine 1.196 m i širine dna korita do 27 m. Nakon nekoliko prolazaka vodnih valova,  ovaj inicijalni rukavac poprimit će prirodniji, ravnotežni položaj će. Trenutno su u završnoj fazi radovi na lijevoj obali u blizini naselja Novačka gdje će se iskopom u duljini od 100 m otvoriti ulazni dio postojećeg rukavca, dugog oko 1.200 m, koji trenutno nije protočan. Osim na spomenutim lokacijama, trenutno se na području Koprivničko-križevačke županije u općinama Donja Dubrava, Legrad i Ferdinandovac izvode obnove rukavaca Drave. Po završetku radova svi rukavci će većinu vremena u hidrološkoj godini biti protočni.

Osim obnove ekosustava rijeke Drave, projekt popularizira i zaštitu prirode u lokalnim zajednicama i povećava razumijevanje važnosti njenog očuvanja.

U suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije organizacijom raznih događanja, izložbi, postavljanjem edukacijske infrastrukture u vidu obrazovnog centra i staza s informativnim pločama duž rijeke Drave želimo povezati lokalno stanovništvo s projektom i pojačati svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te unaprijediti njihovo znanje o mreži Natura 2000, posebice o zaštićenim riječnim pticama,” istaknuo je Jasmin Sadiković, koordinator projekta iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.

Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”, koji se nalazi na prostoru Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije.

“Sretan sam što danas možemo svjedočiti stvaranju potpuno novog rukavca Drave i što se intenzivno radi na drugim lokacijama”, rekao je Arno Mohl iz udruge WWF-a Austrija. “Napori na obnovi Novačke su najbolji primjer iz prakse integriranog upravljanja rijekom u suradnji sektora vodnog gospodarstva i zaštite prirode. Umjesto učvršćivanja nasipa, dan je veći prostor protoku rijeke što će pomoći ne samo zaštiti od poplava, već i povećati dinamiku rijeke i omogućiti razvoj novih pješčanih i šljunčanih sprudova, koji su najvažnija riječna staništa za ugrožene ptice poput male čigre ili gotovo izumrle biljke kebrač.

Projekti obnove rijeka poput projekta DRAVA LIFE važan su korak u provedbi Uredbe o obnovi prirode koju je Europski parlament usvojio početkom tjedna, a koji od država članica poput Hrvatske zahtjeva obnovu svih degradiranih ekosustava. Njena primjena će preokrenuti štetu nanesenu ekosustavima u Europi. Netaknute rijeke, šume i drugi ekosustavi naši su najvažniji saveznici u borbi protiv klimatske i krize bioraznolikosti. Obnova u sklopu Drava LIFE projekta je prva takva u Hrvatskoj, u suradnji sektora  upravljanja vodama i zaštite prirode, koja se pokazala uspješnom,  stoga u budućnosti očekujemo još ​​ambicioznije inicijative“, zaključio je Mohl.

Obavijest o radovima u tijeku na obnovi rukavca D. Dubrava (C.3.1)

Obavještavamo javnost da se na području Općine Donja Dubrava trenutno provode radovi obnove lijevoobalnog rukavca Drave, od rkm 240+000 do rkm 241+450. Završeni su pripremni radovi iskolčenja trase, krčenja drveća i raslinja s ruta rukavca i odlagališta iskopanog materijala. Prošli tjedan su počeli zemljani radovi (prokop rukavca) s očuvanjem ekoloških lokvi i dubljaka. Nakon radova obnove rukavac će većinu vremena u hidrološkoj godini biti ponovno protočan i ukupne dužine 1,56 km.

Projekt Drava LIFE – Integrirano upravljanje rijekama (referenca: LIFE14 NAT/HR/000115) ima za cilj primjerima restauracije duž hrvatskog toka rijeke Drave potaknuti prakse nekonvencionalne, inovativne, suvremene i održive prakse integriranog upravljanja nizinskim rijekama u Hrvatskoj i regiji. Glavni cilj projekta je postići poboljšanje ekološkog i morfološkog stanja rijeke Drave u Hrvatskoj na ukupno 8 lokacija u 5 županija međusobnom međunarodnom i nacionalnom suradnjom svih odgovornih dionika riječnog prostora. Vrijednost projekta je 4,6 milijuna eura.

Vodeći partner i nositelj svih zahvata su Hrvatske vode, a partneri u zajedničkom provođenju preko 40 projektnih aktivnosti su: Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, WWF Austrija i Javne ustanove za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije.

Foto: Goran Šafarek

Pozivamo vas na predstavljanje projekta i provedenih radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine

Dragi svi,
zadovoljstvo nam je pozvati vas u ime projektnog tima DRAVA LIFE projekta (Hrvatske vode, WWF Austrija, Zeleni Osijek, JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom na području Virovitičko – podravske županije, Varaždinske županije i na području Koprivničko–križevačke županije), na predstavljanje projekta i radova obnove rijeke Drave na području općine Hlebine.

Predstavljanje će se održati u četvrtak, 07. ožujka 2024. u 17,00 sati u Hlebinama (Društveni dom, Trg Ivana Generalića 14).

Projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“ primjenjuje inovativni pristup upravljanju rijekama i cilj mu je stvoriti primjer najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavni je cilj projekta poboljšati ekosustave rijeke Drave u Hrvatskoj, što će se postići provedbom aktivnosti za obnovu rijeke u suradnji s nadležnim tijelima iz područja upravljanja vodama i zaštite prirode i nevladinim organizacijama. Aktivnosti obnavljanja bit će od neizmjerne koristi za ugrožena staništa i vrste u Natura 2000 područjima i pridonijet će boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku Dravu te će povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati vas na događaj u Hlebinama na kojem ćemo vam predstaviti projekt, radove obnove unutar Općine Hlebine, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Veselimo se vašem dolasku i molimo vas potvrdu dolaska najkasnije do 05.03.2024. na nikolina@zeleni-osijek.hr.

 

 

 

DRAVA LIFE

DRAVA LIFE projekt predstavljen na sastanku Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

16. veljače 2024. godine održan je 4. sastanak Suradničkog vijeća Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na početku sastanka prisutne je pozdravila ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko’križevačke županije i predsjednica Suradničkog vijeća Željka Kolar. Zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić koji je istaknuo da je područje rijeke Drave izuzetno važno i vrijedno područje ne samo za bioraznolikost, već i za sve ljude koji na njemu žive, koriste i posjećuju to područje, te ga je potrebno što bolje očuvati, a to se može postići kroz suradnju korisnika tog područja.

Glavna tema sastanka bio je projekt „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama”.  Ravnateljica JU je informirala kako jeu sklopu projekta na području u blizini ušća Mure u Dravu kod mjesta Legrad uspostavljena poučna staza, dva vidikovca/promatračnice, postavljeno 6 klupa, 4 koša za smeće te 10 informativno-edukativnih tabli. Naglasila je da se na poučnoj stazi organiziraju i provode brojne informativno-edukativne aktivnosti kao što su terenske škole u prirodi za djecu različitih dobnih skupina, a koje su nastavak aktivnosti prve „Škole uz rijeku u Koprivničko-križevačkoj županiji“. U okviru projekta, Javna ustanova je za provedbu edukativnih aktivnosti nabavila opremu (dalekozore i ključeve/knjige za identifikaciju ptica), te je izradila promotivno-edukativne materijale u obliku edukativnih bilježnica.

Predstavnik Udruge zaštite prirode i okoliša Zeleni Osijek, Jasmin Sadiković predstavio je glavne ciljeve i aktivnosti projekta, projektne lokacije na kojima se provode aktivnosti, te očekivane rezultate projekta.

Predstavnik Hrvatskih voda, Igor Tošić prezentirao je aktivnosti koje Hrvatske vode, vodeći partner u projektu, proveli ili planiraju provesti. Napomenuo je da se u Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno obavljaju radovi restauracije rukavaca rijeke Drave i to na lokaciji C.3 Donja Dubrava – Legrad, te na lokaciji C.5 Novačka. Također je informirao da se do kraja projekta planira i restauracija rukavca rijeke Drave na lokaciji C.4 Most Botovo.

U svim prezentacijama naglašeno je da se svim aktivnostima obnove rijeke Drave želi pridonijeti boljem stanju ugroženih staništa i vrsta u Natura 2000 područjima, kao i boljoj zaštiti od poplava, te da se nastoji povećati rekreacijska vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

 

 

 

 

 

Akcija vraćanja nestalih riječnih biljaka na prirodna staništa rijeke Drave

Na nekoliko lokacija uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, u organizaciji Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, desetak riječnih entuzijasta provelo je još jednu akciju vraćanja nestalih zavičajnih divljih vrsta u prirodu. Radi se o pokušaju repopulacije riječnih biljaka, odnosno ponovnom pokušaju uvođenja strogo zaštićene i kritično ugrožene biljke kebrač na prirodna staništa rijeke Drave.

U ovogodišnjoj akciji, u kojoj je jedna od projektnih aktivnosti repopulacija njemačkog tamarisa, sudjelovali su i partneri iz projekta DRAVA LIFE uz potporu botaničarke dr. Dragice Purger.

Nastavak je to prošlogodišnjih aktivnosti na translokaciji, odnosno presađivanju biljaka ove vrste sa šljunčare u Sračincu na dravske sprudove nizvodno od Ormoškog jezera, a posebnost ovogodišnje akcije jest da je korišteno 30 mladih sadnica koje su uzgojene u rasadniku Srednje škole Arboretum Opeka u Marčanu, iz reznica matičnih biljaka kebrača uzetih iz prirode na području šljunčare Turnišće u Sračincu, koja je prema dostupnim podacima jedna od svega dvije lokacije na kojima se kebrač u Hrvatskoj još uvijek pojavljuje.

Kebrač (Myricaria germanica) je grmolika biljka koja je nekada bila česta na dravskim sprudovima, dok je danas gotovo u potpunosti nestala te se smatra kritično ugroženom vrstom s visokim rizikom od izumiranja. To je biljka koja je prilagođena jedinstvenim ekološkim uvjetima staništa koja su ograničena na novostvorene šljunčane i pješčane sprudove rijeka, stoga je ova vrsta jedna od indikatorskih vrsta zdravih i prirodnih rijeka. Zbog antropogenih utjecaja te promjena morfodinamike rijeke, kebrač je u Hrvatskoj nestao s prirodnih staništa rijeke Drave, a može se pronaći još samo na sekundarnim, antropogenim staništima poput šljunčara i kanala.

Pokušaja sadnje odnosno vraćanja kebrača na prirodna staništa rijeke Drave bilo je i ranije: 2018. i 2019. godine u okviru DRAVA LIFE projekta te 2022. godine, kada je zbog širenja radova na eksploataciji šljunka i pijeska tridesetak jedinki ove vrste iskopano s područja šljunčare Turnišće u Sračincu i premješteno na prirodna staništa uz rijeku Dravu nizvodno od Ormoškog jezera. Prilikom presađivanja kebrača, s matičnih su biljaka uzete i reznice za uzgoj i razmnožavanje ove biljke u kontroliranim uvjetima, kako bi se dobile sadnice i za buduće pokušaje sadnje odnosno vraćanja kebrača na rijeku Dravu. S obzirom na to da se radi o strogo zaštićenoj vrsti Republike Hrvatske, za sve aktivnosti dobiveno je dopuštenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Iako dosadašnji pokušaji vraćanja kebrača na prirodna staništa rijeke Drave nisu bili uspješni, ponajprije iz razloga povezanih s promijenjenim uvjetima staništa i ekstremnim vremenskim pojavama, nadamo se da smo prilikom ovogodišnje sadnje uspjeli pronaći odgovarajuće mikrolokacije na kojima će kebrač uspješno rasti.

Ova akcija pokušaja vraćanja nestalih zavičajnih divljih vrsta u prirodu doprinos je i obnovi degradiranih ekosustava, a što od država članica poput Hrvatske traži i nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta.

Hoćemo li uspjeti ponovno vratiti kebrač na prirodna staništa rijeke Drave? To ne znamo. Ali moramo pokušavati, jer ako ne pokušamo, nećemo nikada saznati.

Work commences on the first restoration location of the DRAVA LIFE Project!

Otvoreni radovi na prvoj od ukupno šest lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada danas su, predstavljanjem javnosti i lokalnoj zajednici, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova ambiciozna inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku.

Prisutnima su se obratili Igor Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća općine Legrad, zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Ratimir Ljubić, Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu (Hrvatske vode), Jasmin Sadiković (Zeleni Osijek), Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Tanja Nikowitz (WWF Austrija).

“Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe, koja su pokazala kako je obnova rijeka i njihovih poplavnih područja, jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava i obrane od poplava”, istaknuo je Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu u Hrvatskim vodama, zaključivši: „Nakon višegodišnjih priprema, početak radova na ovoj lokaciji značajna je prekretnica u provedbi Projekta“.

Obnovom rijeke Drave prostor će dobiti atraktivne krajobrazne i biološke lokalitete koji će predstavljati novi resurs za razvoj ekološkog turizma i edukativnih aktivnosti. “Učenje o primijenjenim mjerama obnove, riječnim staništima i ugroženim vrstama povećat će razumijevanje potrebe zaštite i suživota lokalnih zajednica s ekosustavom rijeke Drave”, izjavio je koordinator projekta Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek predstavljajući projekt, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Aktivnosti obnove bit će od velike važnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenima projektom”, izjavila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nedavno dogovorena Uredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane EU Vijeća i Parlamenta, traži od država članica poput Hrvatske da obnove degradirane ekosustave. Projekti obnove rijeka poput DRAVA LIFE projekta važan su korak u provedbi ove nove Uredbe i udruživanju snaga protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti”, istaknula je Tanja Nikowitz iz organizacije WWF Austrija dajući širi kontekst. “Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”. Ova izvanredna inicijativa utjelovljuje zajedničku predanost Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, pokazujući da očuvanje ne poznaje granice.”

Voditelj projekta Igor Tošić iz Hrvatskih voda predstavio je što će se sve raditi u narednim mjesecima te poveo sudionike na rukavac rijeke, gdje su zakopavanjem lopata radovi svečano otvoreni. Otvorenje radova na lokaciji kod Legrada

.

Hvala svima koji ste nam se pridružili i učinili da ovaj dan bude poseban!