Entries by dravalife admin

Akcija vraćanja nestalih riječnih biljaka na prirodna staništa rijeke Drave

Na nekoliko lokacija uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, u organizaciji Javne ustanove Priroda Varaždinske županije, desetak riječnih entuzijasta provelo je još jednu akciju vraćanja nestalih zavičajnih divljih vrsta u prirodu. Radi se o pokušaju repopulacije riječnih biljaka, odnosno ponovnom pokušaju uvođenja strogo zaštićene i kritično ugrožene biljke kebrač na prirodna staništa rijeke Drave. U […]

Otvoreni radovi na prvoj od ukupno šest lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada danas su, predstavljanjem javnosti i lokalnoj zajednici, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova ambiciozna inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž […]

Stotinjak učenika i njihovih nastavnika sudjelovalo u aktivnostima projekta „DRAVA LIFE“ na području ušća Mure u Dravu

27. listopada 2023. predstavnici udruge Zeleni Osijek, zajedno s predstavnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, proveli su dio edukativnih aktivnosti u okviru projekta DRAVA LIFE na području ušća Mure u Dravu u Legradu. Aktivnosti su provedene s učenicima OŠ Andrije Palmovića iz Rasinje. U edukativnim aktivnostima unutar kojih su […]

Edukativna radionica o zaštiti male čigre

U Koprivnici je održana edukativna radionica čiji je fokus bio podizanje svijesti o osjetljivosti čigri, malih čigri i drugih vrsta ptica koje gnijezde na šljunčanim sprudovima tijekom ključnog razdoblja razmnožavanja. Radionicu je ugostila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Koprivničko-križevačkoj županiji, a cilj joj je bio educirati redovite posjetitelje rijeke Drave, uključujući organizatore […]