Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac
Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac na lokaciji C.7/Klaus Michor from REVITAL office near the entrance in the sidearm on location C.7

Terenski obilazak lokacija obnove C.6 i C.7

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE na lokacijama C.6 Miholjački Martinci i C.7 Podravska Moslavina zahtijevala je razvitak detaljnih planova. Stoga su partneri DRAVA LIFE projekta zajedno sa predstavnicima hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te planerima 28. studenoga 2017. godine obišli dvije gore navedene lokacije uz rijeku Dravu u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE – opcije i terenski obilazak

Tijekom terenskog obilaska sudionici su diskutirali o najboljim opcijama za obnovu navedena dva rukavca Drave. S obzirom da je vodostaj rijeke Drave toga dana bio povoljan, sudionici su mogli ući čamcem u rukavce na obje lokacije te iz prve ruke proučiti situaciju i stanje rukavaca.

Kopački rit
Drava LIFE project partners, ornithologists and other nature conservation experts, regional development and tourism sector in Nature Park Kopački rit./Projektni partneri Drava LIFE projekta, ornitolozi i ostali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, regionalnog razvoja i sektora turizma u Parku prirode Kopački rit.

DRAVA LIFE projekt & radionice u Kopačkom Ritu

Natura 2000, unutar projekta DRAVA LIFE, jedna je od trodnevnih radionica i razlog posjeti parku prirode Kopački Rit. Radionice i posjet parku prirode održani su od 6. do 8. studenog u organizaciji WWF-a. Na radionicama su sudjelovali stručnjaci iz sektora zaštite prirode, predstavnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), ornitolozi iz Austrije i Hrvatske, predstavnici REVITALA, te projektni partneri Drava LIFE projekta u Hrvatskoj.

Radionice – Natura 2000, Plan za posjetitelje rijeke Drave i Akcijski plan za riječne ptice

Prvoga dana održana je druga po redu radionica na temu „Natura 2000 održivo upravljanje rijekom Dravom“. Raspravljalo se o ciljevima i strategijama na tom području te obrani od poplava, agrikulturi, zaštiti Natura 2000 područja, turizmu i edukaciji posjetitelja.

Drugoga dana održana je prva radionica na temu „Plan za posjetitelje rijeke Drave“. Tada se raspravljalo o održivom turizmu i rekreaciji na rijeci Dravi. Kroz aktivnosti poput lova i ribolova, plivanja i raftinga, planinarenja, kampiranja i biciklizma. Sudionici su također pod stručnim vodstvom Renate Forjan, rukovoditeljice Odsjeka za prihvat i edukaciju posjetitelja plovidbom kanalima močvarnog područja, obišli Kopački Rit i njegov informativni centar. Jasmin Sadiković, koordinator Drava LIFE projekta u Hrvatskoj i predsjednik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek potom je održao prezentaciju o Eko centru Zlatna Greda i primjerima pozitivne prakse u turizmu i sektoru očuvanja prirode.

Posljednjeg dana sudionici radionica raspravljali su o „Akcijskom planu za riječne ptice“. Unutar planiranog međugraničnog UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ koji se proteže kroz pet zemalja. Nakon radionice lokalni ornitolog Tibor Mikuška proveo je sve sudionike na turu promatranja ptica močvarica.

Kopački Rit sa svojim ljepotama i ekološkim vrijednostima predstavlja jedno od najznačajnijih poplavnih područja ali i turističkih odredišta kontinentalne Hrvatske. Pogledajte galeriju fotografija.

Rezultati radionica i prvi nacrti radnih skupina biti će završeni i dodani u novu strategiju u nadolazećim mjesecima. U planu su i dvije dodatne radionice na temu „Plana za posjetitelje rijeke Drave“.

Hrvatski predstavnici posjetili uspješne LIFE projekte u Sloveniji i Italiji
Hrvatski predstavnici posjetili uspješne LIFE projekte u Sloveniji i Italiji/Croatian respresentatives visited successful LIFE projects in Slovenia and Italy

Uspješni LIFE projekti u Sloveniji i Italiji!

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je kroz Projekt LIFE – Jačanje kapaciteta za NCP organiziralo posjet uspješnim LIFE projektima u Sloveniji i Italiji od 24. do 27. listopada 2017. Cilj posjeta bio je hrvatskim predstavnicima približiti Program LIFE kroz uspješne slovenske i talijanske primjere projekata. Naglasak je bio na podizanju svijesti o mogućnostima i koristi koju pruža LIFE program. U kontekstu uspješne provedbe EU i nacionalnog zakonodavstva te dostizanja ciljeva zaštite prirode i biološke raznolikosti.
Na putovanju su osim predstavnika udruge Zeleni Osijek sudjelovali i predstavnici javnih institucija, razvojnih agencija, tijela regionalne samouprave, sveučilišta i privatnog sektora koji se u svom radu bave pitanjima zaštite prirode.

Fokus putovanja bio je na projektima iz područja Prirode i bioraznolikosti, a posjećeno je ukupno 7 projekata od toga četiri slovenska i tri talijanska projekta. Posjet projektima je organiziran u suradnji s nacionalnim kontakt točkama u Italiji i Sloveniji te predstavnicima projekata. Sudionici su o projektima prvo imali priliku čuti kroz stručna predavanja. Zatim su se konkretne aktivnosti mogle vidjeti i obilaskom terena te demonstracijom nekih od projektnih aktivnosti.

Projekti posjećeni u Sloveniji:

  • LIFE SloWolf imao je za cilj očuvanje populacije vuka u Sloveniji pri čemu je korištena neinvazivna metoda DNA analize za identifikaciju jedinki. Kroz projekt je na temelju prikupljenih podataka razvijen i kasnije usvojen Akcijski plan za vuka. Dodatni uspjeh projekta je i u povezivanju s poljoprivrednim sektorom te drugim ključnim dionicima koji su direktno sudjelovali u provedbi određenih projektnih aktivnosti. Projekt je proglašen najboljim LIFE projektom 2014. godine.
  • LIFE Dinalp bear za cilj ima uspostaviti strateško i učinkovito očuvanje, upravljanje i monitoring populacije smeđeg medvjeda u sjevernom dijelu Dinarida i Alpa. Kroz bolju prekograničnu suradnju relevantnih stručnjaka. Ovakvo umrežavanje će osigurati razmjenu podataka, znanja i iskustva te pospješiti aktivnosti genetičke analize, praćenja širenja populacije medvjeda te u konačnici učinkovitijoj izradi plana upravljanja populacija medvjeda u Sloveniji i Hrvatskoj. Kroz projekt se dodatno razvija ekoturistička ponuda koja doprinosi osvješćivanju javnosti o važnosti očuvanja ove vrste. Kao i poboljšanju stava ljudi prema medvjedima.
  • LIFE Artemis projekt je s fokusom na suzbijanje širenja invazivnih stranih vrsta (ISV) te podizanja svijesti o njihovoj štetnosti za šumske ekosustave. Projekt obuhvaća razvoj edukacija prilagođenih raznim skupinama te razvoj mobilne aplikacije koja će omogućiti identifikaciju i evidenciju ISV-a za volontere i širu javnost. Time se kroz projekt nastoje nadograditi i nacionalni kapaciteti za rano upozoravanje u šumama. Što je nužan preduvjet za uspostavu nacionalnog institucionalnog okvira za rano upozoravanje i brzi odgovor na ISV u šumama, također predviđen projektom.
  • LIFE DOPPS projekt je kroz 6 godina svoje provedbe uspješno obnovio rezervat prirode Škocjanski zatok pored grada Kopra koji je značajno područje za mnoge vrste ptica obuhvaćenih EU Direktivom o pticama. Kao projekt najbolje prakse pokazao se odličnim primjerom projekta. Čiji princip rada obnove, osiguravanja staništa za mnogobrojnu faunu, izradu programa zaštite kao i način uspješne suradnje s nadležnim tijelima. Može se lako prenijeti i primijeniti u drugim područjima EU-a sa sličnim poteškoćama.

Projekti posjećeni u Italiji:

  • LIFE MIPP projektu cilj je izrada i testiranje novih metoda praćenja saproksilnih vrsta kukaca među kojima su i prioritetne vrste uvrštene u Dodatak II i IV EU Direktive o staništima. Dio projektnih aktivnosti usmjeren je na prikupljanje podataka o fauni putem web stranice i mobilne aplikacije kroz aktivno sudjelovanje šire javnosti koja se ujedno i dodatno informira o pitanjima poput Natura 2000 mreže i EU Direktive o staništima.
  • CSMON-LIFE projekt je jednim dijelom osmišljen kao doprinos širenju nacionalne baze podataka o bioraznolikosti u Italiji. Dok drugim dijelom razvija inovativan način povezivanja postojećih baza podataka na europskoj i globalnoj razini. Projekt strateški uključuje aktivno sudjelovanje šire javnosti kroz metodu „citizen science“ u postupak prikupljanja podataka o flori i fauni koristeći se modernom i lako dostupnom tehnologijom (npr. pametni telefoni, tableti). Prikupljeni podaci se nakon provjere od strane stručnjaka prosljeđuju u projektnu i nacionalnu bazu podataka o bioraznolikosti. Tako cjelovita baza bit će od velikog značaja za nadležna tijela u procesima odlučivanja i upravljanja prirodnim staništima.
  • LIFE MAGREDI GRASSLANDS projektom se nastoji zaustaviti narušavanje posebnog tipa staništa – suhih travnjaka „magredi“, koji se nalaze unutar 4 NATURA 2000 područja sjeverne Friuli-Venezia-Giulia regije. U sklopu obnove suhih travnjaka provest će se opsežne aktivnosti uklanjanja alohtonih i invazivnih vrsta biljaka. Saditi će se autohtone vrste trava i drugih vrsta biljaka travnatih staništa te time usporiti ili čak zaustaviti sukcesija travnjaka u grmovitu i šumsku vegetaciju. Ove aktivnosti doprinijet će ekološkoj povezanosti ovih NATURA 2000 područja i zaštiti popratnu faunu. Tijekom projekta izradit će se zasebni planovi upravljanja za svaki od NATURA 2000 područja obuhvaćenih projektom.

Kroz Projekt jačanja kapaciteta ovakvo putovanje je organizirano kako bi hrvatski predstavnici dobili uvid u konkretne dobrobiti LIFE projekata te preuzeli uspješne savjete kolega iz Italije i Slovenije, a sve s ciljem većeg broja odobrenih hrvatskih LIFE projekata.

Terenski obilazak rijeke Drave
Field trip on Drava river/Terenski obilazak rijeke Drave

Radionica o ponovnom uvođenju kebrača i patuljastog rogoza

Kebrač  i patuljasti rogoz dvije su biljne vrste koje se, kroz projekt DRAVA LIFE, planira vratiti na njihova prvobitna staništa uz rijeku Dravu. Stoga je u Legradu 26. i 27. rujna 2017. održana dvodnevna radionica na kojoj su sudjelovali stručnjaci iz Hrvatske te susjedne Mađarske i Austrije. Kako bi se ova aktivnost provela što je bolje moguće. U sklopu drugog dana organiziran je i terenski obilazak rijeke Drave i potencijalnih lokacija na kojima bi se vrste kebrača i patuljastog rogoza morale ponovno uvesti.

Drava Life workshop on reintroduction of German tamarisk and Dwarf cattail on Drava river

Kebrač i patuljasti rogoz

“Kebrač (Myricaria germajasti) i rogoz (Typha minima) pionirske su vrste biljaka koje rastu na dinamičnim riječnim staništima. Poput šljunčanih sprudova i pokazatelji su zdravih i prirodnih rijeka. Ove dvije vrste u prošlosti su svoj životni prostor pronalazile na rijeci Dravi. No danas, usljed prekomjernog iskorištavanja rijeke i njene regulacije one su isčeznule sa dravskih sprudova”, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

Drava Life studijsko putovanje
Drava Life study visit/Drava Life studijsko putovanje

Sastanak i studijsko putovanje Drava Life radne skupine za revitalizaciju

Revitalizacija rijeke Drave na sedam predviđenih lokacija u Hrvatskoj bila je jedan od iznesenih planova za aktualne i buduće projekte aktivnosti. Bila je to tema prvog dvodnevnog sastanka upravnog vijeća i radne skupine Drava LIFE projekta u Hrvatskoj koji se održao 12. i 13. rujna u prostorijama Hrvatskih voda u Varaždinu. Vodeći partner projekta Hrvatske vode, koordinator projekta Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, predstavnici Revitala i WWF-a iz Austrije te predstavnici WWF Adrije raspravljali su o primjerima dobre prakse i iznijeli preliminarne nacrte idejnih rješenja.

Revitalizacija rijeke Drave – Međunarodna suradnja predstavnika sličnih EU projekata

U sklopu drugog dana sastanka organizirano je studijsko putovanje do susjednog LIFE projekta u Sloveniji gdje su uži tim Drava LIFE projekta dočekali dr. Damijan Denac direktor DOPPS-a i ostali dionici LIVE Drava projekta. Terenska skupina posjetila je riječne rukavce na lokaciji Mali vasi i Markovci kod Ptuja na kojima su već izvršeni radovi revitalizacije. Ovim posjetom nastavila se pozitivna praksa međusobne suradnje predstavnika sličnih EU projekata.

Two neighbouring Life projects on Drava/Dva susjedna LIFE projekta na Dravi

Otvaranje Rezervata prirode – Ormoške lagune

Obnova ekosustava nizinskog dijela rijeke Drave, kroz projekt LIFE DRAVA, počeo se provoditi u Sloveniji 2012. godine pod vodstvom DOPPS-a i partnera iz sektora upravljanja vodama, energetskog sektora te lokalnih općina. Na području bazena i uređaja za pročišćavanje otpadne vode bivše tvornice šećera u Ormožu uspješno je provedena obnova kroz projektnu aktivnost i primjenu europskih sredstava za zaštitu prirode iz LIFE + programa.

Obnovom kroz upravljiv sustav navodnjavanja iz Ormoškog jezera na rijeci Dravi stvaraju se nova staništa za ptice sa otocima za gniježđenje i vodenim površinama unutar laguna. Sustav upravljanja staništem uključuje regulaciju razine vode u bazenima i ispašu 14 vodenih bivola koji će osigurati lagune od prekomjernog rasta vegetacije. Izgrađen je servisni objekt kao i četiri promatračnice za ptice te su preuređeni stari kontejneri sa modelom za slijepe i slabovidne osobe. Bivše postrojenje za preradu otpadne vode pretvoreno je u centar za upravljanje rezervatom i edukacijski vrt s prikazom očuvanja prirode za svaki dom.

Obnova ekosustava nizinskog dijela rijeke Drave – Zaštita prirode

Zaštita prirode ovog područja usmjerena je na zaštitu ugroženih ptica močvarica, koje će ovdje imati prikladna staništa za gniježđenje. Područje Ormoških laguna ima veliku nacionalnu i međunarodnu važnost zbog pojave značajnog broja ptičjih vrsta u razdoblju gniježđenja i migracija. Na širem području Ormoških laguna su ornitolozi do kraja 2016. godine zabilježili ukupno 266 vrsta ptica, što je 69% identificiranih vrsta u Sloveniji.

Na svečanom otvaranju Rezervata prirode Ormoške lagune u Sloveniji pokraj rijeke Drave, prisustvovalo je pet predstavnika Drava Life projekta Hrvatskih voda VGO Varaždin i Zelenog Osijeka, a dr. Damjan Denac, direktor DOPPS-a i voditelj LIVE DRAVA projekta zahvalio se na dolasku kolegama iz Drava Life projekta koji se provodi u Hrvatskoj.

 

Tanja Nikowitz iz WWF Austrije / Tanja Nikowitz from WWF Austria

Provedba uspješne reintrodukcije kebrača

Provedba uspješne reintrodukcije kebrača (Myricaria germanica), njegove genetske raznolikosti i važnosti te riječne ekosustave najvažniji su uvjeti, o kojima su članovi DRAVA LIFE tima iz WWF-a od njemačkih i austrijskih stručnjaka učili, na sudjelovanju u dvodnevnoj radionici. Ista se održala u mjestu Füssen u Njemačkoj (4.-5.07.2017.)

Provedba uspješne reintrodukcije kebrača – Projekt DRAVA LIFE

„Kebrač je u prošlosti bila veoma rasprostranjena biljna vrsta kako na alpskim rijekama Europe, tako i u nizinskom dijelu rijeke Drave u Hrvatskoj. Zbog promjena u riječnim ekosustavima izazvanih djelovanjem čovjeka ova biljka je gotovo nestala sa naših područja. Tijekom provedbe DRAVA LIFE projekta pokušat ćemo obnoviti populaciju ove osjetljive biljke na nekoliko lokacija duž rijeke Drave u Hrvatskoj“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

          

MALA ČIGRA FACTSHEET

Edukativne ploče o maloj čigri – ambasadoru žive Drave

Mala čigra, jedna od veoma zanimljivih ali i iznimno rijetkih vrsta ptica čije je prirodno stanište šljunčani i pješčani sprudovi kakve možemo naći na slobodnom toku Drave. Ta staništa, a time i vrste koje ovise o njima, ugrožena su izgradnjom hidroelektrana, regulacijom rijeke te vađenjem šljunka i pijeska. Jedan od glavnih ciljeva projekta DRAVA LIFE je kroz radove obnove poboljšati dinamiku rijeke, kako bi se počeli stvarati novi šljunčani i pješčani sprudovi te samim time i nova staništa.

Tek je nekoliko europskih rijeka prikladno za stanište male čigre, npr. Loire u Francuskoj, Visla u Poljskoj, Po u Italiji te Sava i Drava u Hrvatskoj. Prema prošlogodišnjim podacima na Dravi obitava samo 4 parova malih čigri. Pored infrastrukture, opstanak male čigre ugrožava i ljudsko ometanje posljednjih gnjezdilišta na šljunčanim i pješčanim sprudovima. Kako bi spriječili uznemiravanje ptica tijekom sezone gniježđenja na rijeci Dravi, partneri u projektu DRAVA LIFE postavili su informativne ploče na šest lokacija duže rijeke Drave u Hrvatskoj.

   

„Ova ptica, slična galebovima svojim izgledom, savršeno je prilagođena životu na rijekama i lovu na ribe. Karakteristična je po svojem žutom kljunu i nogama. Gnijezdo radi na šljunku, a jaja se izgledom i oblikom uklapaju među kamenčiće te ih je iznimno teško uočiti. Kako bi lokalno stanovništvo, ali i turiste, kajakaše i sve ostale koji svoje slobodno vrijeme vole provoditi na Dravi, upozorili na ove ptice, danas smo na šest lokacija uz rijeku postavili info ploče na kojima se mogu naći najvažnije informacije o maloj čigri, njenoj važnosti, zaštiti i ugroženosti. No najvažnije od svega, molimo ih da ne ometaju ptice i ne hodaju po sprudovima tokom gniježđenja i podizanja mladih“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adria.

Mala čigra – Projekt DRAVA LIFE

Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti DRAVA LIFE projekta usmjerenog na obnovu ekosustava rijeke Drave pa tako i staništa njenih stanovnika. Važnost zaštite male čigre prepoznali su i ribiči i kajakaši te su pružili potporu u provedbi ove aktivnosti kroz obavještavanje svojih članova.

„Uz očuvanje posljednjih gnijezdećih parova male čigre potrebno je i obnoviti dinamiku rijeke i dopustiti rijeci Dravi da stvara nove šljunčane i pješčane sprudove. Upravo je to glavni cilj projekta DRAVA LIFE,“ zaključila je Španiček.

Partneri su pripremili i publikaciju o maloj čigri, gdje možete saznati više o toj iznimnoj ptici. Publikacija je dostupna ovdje.

U Eko centru Zlatna Greda svečano obilježili 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže Natura 2000

Zahvaljujući LIFE programu i Naturi 2000 EU vodeća u svijetu u pitanjima zaštite prirode

25 godina EU LIFE programa, direktive o staništima i mreže Natura 2000 svečano je obilježeno danas u Eko centru Zlatna Greda kod Osijeka. Hrvatska u programu sudjeluje od 1995. godine, a projekt DRAVA LIFE za obnovu rijeke Drave, u okviru kojeg je organiziran događaj, jedan je od najvećih LIFE projekta u Hrvatskoj do sad.

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine. Od tada su uspješno pridonijeli očuvanju naše jedinstvene europske prirodne baštine. Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000. Zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine su na posebnom događaju proglasili 21. svibanj kao „Europski dan Nature 2000“.

U Zlatnoj Gredi organizirana je službena proslava LIFE programa u Hrvatskoj koju je posjetilo više od 200 građana. Na njoj su također prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, turističke zajednice Grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije, te partneri projekta DRAVA LIFE.

25 godina EU LIFE programa

„LIFE program i projekti koje financira iznimno su važni za očuvanje i poboljšanje stanja naše prirode koja se suočava s brojnim pritiscima. Naš projekt DRAVA LIFE prvi je projekt obnove rijeka i njihove renaturacije u Hrvatskoj. Kao takav predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju naših rijeka na održiv način. Po prvi put se dešava konkretna međusektorska suradnja Hrvatskih voda, inženjera i stručnjaka te nevladinih organizacija i sigurni smo da će se pokazati kao uspješna i primjer za ubuduće“. Rekao je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

Udruge Zeleni Osijek i WWF Adria organizirala je i zabavne ekološko-edukativne radionice za djecu kako bi se upoznali sa LIFE projektima i zaštitom rijeka, šuma te životinjskih i biljnih vrsta, koje je posjetilo više od 50 djece.

„Kroz edukativne radionice najmlađima smo željeli približiti rijeke, šume i razne životinje koje u tim ekosustavima žive te im pokazali zašto su važni za život ljudi. Djeca su mogla više naučiti o bregunicama i malim čigrama, ambasadorima rijeke Drave i indikatorima prirodnih i očuvanih rijeka te naučili na koji način mogu pomoći njihovom očuvanju. Kako bi se i drugi građani mogli upoznati s tim vrstama i načinom za njihovo očuvanje u sklopu DRAVA LIFE projekta u Koprivničko-križevačkoj županiji postavit ćemo sedam informativnih ploča duž Drave koje će sve posjetitelje Drave informirati o važnosti ovih, ali i drugih ptica“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

Predstavljanje DRAVA LIFE projekta u Ljubljani

LIFE konferencija predstavila DRAVA LIFE

LIFE konferencija za umrežavanje „Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let“, koju je u Ljubljani organiziralo slovensko Ministarstvo za okoliš i prostor, predstavilo je DRAVA LIFE projekt.

EU podupire očuvanje jedinstvenog i dragocjenog prirodnog nasljeđa već 25 godina. Kako bi proslavili ovu obljetnicu, Europska komisija zajedno s Europskom parlamentu, Vijeću i Odboru regija proglasila 21. svibanj kao europske „Dan Natura 2000”.

LIFE konferencija za umrežavanje – Svrha

Svrha konferencije, kojoj je prisustvovalo više od 100 sudionika iz cijele Europe, bilo je obilježavanje 25. obljetnice usvajanja Direktive o staništima i 25 godina programa LIFE. Konferencija je pružila mogućnost za međunarodno umrežavanje, razmjenu iskustva i praktične savjete za sve one koji su zainteresirani za LIFE program. Predstavljena je i digitalna platforma za stvaranje partnerstva u provedbi projekata sufinanciranih od strane LIFE programa. Većina vremena bila je posvećena predstavljanju dobrih praksi i LIFE projekata te rješavanju problema zaštite okoliša na nacionalnoj i EU razini.