Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac
Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac na lokaciji C.7/Klaus Michor from REVITAL office near the entrance in the sidearm on location C.7

Terenski obilazak lokacija obnove C.6 i C.7

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE na lokacijama C.6 Miholjački Martinci i C.7 Podravska Moslavina zahtijevala je razvitak detaljnih planova. Stoga su partneri DRAVA LIFE projekta zajedno sa predstavnicima hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te planerima 28. studenoga 2017. godine obišli dvije gore navedene lokacije uz rijeku Dravu u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE – opcije i terenski obilazak

Tijekom terenskog obilaska sudionici su diskutirali o najboljim opcijama za obnovu navedena dva rukavca Drave. S obzirom da je vodostaj rijeke Drave toga dana bio povoljan, sudionici su mogli ući čamcem u rukavce na obje lokacije te iz prve ruke proučiti situaciju i stanje rukavaca.