Objave

Workshop for elaboration of a Drava Visitor Guidance Plan for Croatia/Radionica za izradu Plana upravljanja posjetiteljima rijeke Drave u Hrvatskoj

Održana treća i ujedno posljednja radionica za izradu Plana upravljanja posjetiteljima rijeke Drave

Križovec – Javna ustanova Međimurska priroda bila je domaćin treće, ujedno i posljednje radionice za izradu Plana upravljanja posjetiteljima rijeke Drave u Hrvatskoj, koja je održana u centru za posjetitelje u Križovcu. Predstavnici četiriju javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, nevladinih organizacija te regionalnih i lokalnih razvojnih agencija zajedno sa DRAVA LIFE projektnim timom raspravljali su o posljednjim rezultatima Plana upravljanja posjetiteljima i njihovim mjerama. Nazočni dionici su, svaki za svoju regiju, detaljno revidirali predložene ekološki senzitivne i turističke zone zaštićenih područja na rijeci Dravi u Hrvatskoj s ciljem smanjenja utjecaja turističkih aktivnosti na prirodu. Također, zajedno su definirani osnovni principi u upravljanju posjetiteljima s ciljem pružanja seta pravila za razvoj budućih mjera i turizma općenito na području rijeke Drave. Ni prvi snijeg nije spriječio sudionike radionice da, vođeni članovima tima javne ustanove Međimurska priroda, prošetaju do rijeke Mure.

Rezultati radionice biti će detaljno obrađeni u sljedećem mjesecu. Konačni Plan upravljanja posjetiteljima biti će podijeljen sa svim državnim i regionalnim agencijama i institucijama koje su dužne izrađivati planove razvoja i upravljanja posjetiteljima.

 

Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac
Klaus Michor iz REVITALa kod ulaza u rukavac na lokaciji C.7/Klaus Michor from REVITAL office near the entrance in the sidearm on location C.7

Terenski obilazak lokacija obnove C.6 i C.7

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE na lokacijama C.6 Miholjački Martinci i C.7 Podravska Moslavina zahtijevala je razvitak detaljnih planova. Stoga su partneri DRAVA LIFE projekta zajedno sa predstavnicima hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te planerima 28. studenoga 2017. godine obišli dvije gore navedene lokacije uz rijeku Dravu u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Obnova rukavaca u sklopu projekta DRAVA LIFE – opcije i terenski obilazak

Tijekom terenskog obilaska sudionici su diskutirali o najboljim opcijama za obnovu navedena dva rukavca Drave. S obzirom da je vodostaj rijeke Drave toga dana bio povoljan, sudionici su mogli ući čamcem u rukavce na obje lokacije te iz prve ruke proučiti situaciju i stanje rukavaca.