Donja Dubrava
Donja Dubrava

Otvoreni obnovljeni rukavci kod Donje Dubrave, Legrada i Gole

Donja Dubrava, 14. ožujka 2024. – Na području općina Donja Dubrava, Legrad (rkm 238,2-241,4) i Gola (rkm 215-217) završene su aktivnosti obnove rukavaca rijeke Drave u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Porastom vodostaja, obnovljeni rukavci ponovno su postali protočni.

Otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke obnavljaju se ključne prirodne značajke ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka.

Fotografija Goran Šafarek

“Iz postojećih trasa korita rukavaca uklonjeni su sediment i pregrade, izgrađene su ekološke lokve, dubljaci, te su na nekoliko mjesta rekonstruirane gabionske pregrade i prijelazne rampe. Nakon radova obnove, koji su započeli krajem rujna 2023. godine, lijevoobalni rukavac kod Donje Dubrave bit će  dug 1,56 km, a desnoobalni 1,88 km”, objasnio je Igor Tošić, voditelj projekta iz Hrvatskih voda. Oba rukavca, koji su prije provođenja radova obnove bili zarasli i zamuljeni, će  otvaranjem i puštanjem novog dotoka iz glavnog korita rijeke, osobito kod poplavnih voda, rasteretiti pritisak na postojeće vodne građevine nizvodno, koje štite nasipe i obližnja naselja. Time će se smanjiti potreba za popravcima i izgradnjom regulacijskih građevina na tim potezima Drave te će se, posebno obnovom lijevoobalnog rukavca u Donjoj Dubravi, povećati sigurnost nasipa za obranu od poplava.

Osim toga, na lijevobalnoj inundaciji od stacionaže rkm 215+000 do 217+000 u općini Gola, u blizini naselja Novačka, završeni su i radovi otvaranja prvih 100-tinjak m postojećeg neprotočnog rukavca dugog oko 1,3 km.

Drava poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj i kolonijama riječnih ptica

Staništa na Dravi uključuju i neka koja su među najugroženijima u Europi, na primjer poplavne šume, vlažni travnjaci, šljunčani sprudovi i pješčane obale, rukavci, strme obale, mrtvice, stajaći rukavci, napuštena korita i meandri. Uslijed raznih nepovoljnih utjecaja, a tu prednjače klimatske promjene, dolazi i do promjene hidroloških uvjeta što često uzrokuje degradaciju i nestajanje tih staništa, te su ona sve više ugrožena, a njihova površina smanjena”, objasnila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Bregunica

Osim pozitivnih učinaka na obranu od poplava i hidromorfologiju Drave, aktivnosti obnove rukavaca će značajno doprinijeti povećanju bioraznolikosti. Intenzivirat će se nova riječna staništa na obalama, a unutar samih rukavaca nastat će nova staništa za mriješćenje, hranjenje i odmor riba i vodozemaca. Drava je poznata po najvećoj biološkoj raznolikosti riba u Hrvatskoj. Od 70 zabilježenih vrsta, pet ih je endemskih za područje dunavskog sliva (mladica (Hucho hucho), plotica (Rutilus pigus), balonijev balavac (Gymnocephalus baloni), prugasti balavac (Gymnocephalus schraetser) i vretenar (Zingel streber). Od 70 zabilježenih vrsta, čak 38 ih je uključeno u Crvenu knjigu slatkovodnih riba Hrvatske. Pozitivno će utjecati i na ptice koje se razmnožavaju na šljunčanim i pjeskovitim sprudovima i strmim obalama poput  bregunice (Riparia riparia) i vodomara (Alcedo atthis).

Nakon nedavno otvorenog novog rukavca kod Gabajeve Grede te upravo završenih radova na području općina Donja Dubrava, Legrad i Gola do kraja ožujka će još biti obavljeni pripremni radovi za rukavac kod mosta Botovo, nakon čega slijedi pauza do rujna kako bi se spriječilo ometanje riječnih ptica, poput bregunica (Riparia riparia), žutih pčelarica (Merops apiaster) i vodomara (Alcedo atthis). tijekom sezone gniježđenja. Tijekom tih mjeseci održavat će se intenzivne edukacijske aktivnosti. Osim obnove ekosustava rijeke Drave, edukacija o zaštiti prirode i Natura 2000 područjima u lokalnim zajednicama važan je dio DRAVA LIFE projekta kako bi se pojačala svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te kako bi se spriječilo ljudsko ometanje ptica tijekom gniježđenja rekreacijskim aktivnostima, kao što su ribolov, veslanje i kupanje.

U rujnu će se nastaviti radovi obnove Drave na preostalim planiranim lokacijama u Varaždinskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Božica Trnski

Predstavljanje projekta u Hlebinama

 

U Društvenom domu u Hlebinama u četvrtka 7. ožujka održano je predstavljanje projekta „DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“. Lokalnom stanovništvu prezentirani su dosad ostvareni rezultati te najavljeni planovi i aktivnosti u narednom periodu.
Načelnica općine Božica Trnski primila je knjigu “Drava jučer, danas, sutra” autora Gorana Šafareka. Knjiga, koja je napravljena u sklopu DRAVA LIFE projekta, sažima najrelevantnije podatke o rijeci i ilustrira ih prekrasnim slikama. Pruža informacije o fizičkim karakteristikama rijeke, društvenoj i kulturnoj važnosti, vrstama i staništima, prijetnjama te o budućnosti ovog riječnog krajolika imajući u vidu projekte obnove koji se trenutačno provode na rijeci Dravi.
Zahvaljujemo svima koji su prisustvovali!
U ovoj godini pred nama je puno aktivnosti, kako na terenu, tako i u općinama i mjestima koja su obuhvaćena DRAVA LIFE projektom. Ako želite primati naše vijesti pozivamo vas da se na naslovnici web stranice pretplatite na newsletter.

Na području općine Hlebine otvoren novi rukavac rijeke Drave

Gabajeva Greda, 1. ožujka 2024. – Na području općine Hlebine, kod naselja Gabajeva Greda, otvoren je novo formirani rukavac rijeke Drave te su javnosti predstavljeni ostali radovi na području Koprivničko-križevačke županije, koji se izvode u sklopu projekta “DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama“.

Glavni cilj višegodišnjeg projekta DRAVA LIFE (LIFE14 NAT/HR/000115), koji ove godine ulazi u završnu fazu, je očuvanje ekosustava rijeke Drave, jedne od posljednjih doprirodnih europskih rijeka te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara njenog toka kroz Hrvatsku. Provođenjem projekta u suradnji s ustanovama za upravljanje vodama i zaštitu prirode te nevladinim organizacijama, ključne prirodne značajke ekosustava Drave obnavljaju se otvaranjem i stvaranjem novih rukavaca, uklanjanjem i prilagodbom obaloutvrda i ostalih vodnih građevina te očuvanjem poplavnih područja i prirodnih strmih obala rijeke. Navedeni zahvati koristit će brojnim ugroženim vrstama i staništima u područjima Natura 2000, pridonijeti boljoj zaštiti od poplava u naseljenim područjima uz rijeku te povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo.

“Veliko nam je zadovoljstvo što vam nakon intenzivnih radova koji su započeli početkom ove godine možemo pokazati novo formirani rukavac na desnoj obali Drave, izjavila je Ana Šelimber, zamjenica direktora Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu iz Hrvatskih voda, objasnivši kako će obnova i otvaranje novih riječnih rukavaca poput ovog pridonijeti lokalnom snižavanju vodostaja tijekom velikih vodnih valova i pozitivno utjecati na zalihe podzemnih voda. Dodala je i kako će se kroz LIFE projekte do kraja 2024. godine obnoviti između šest i osam rukavaca Drave na području VGO-a Varaždin, po čemu trenutno ovaj dio Hrvatske i Europe uvjerljivo prednjači. Vrijednost samih radova mogla bi premašiti 6 milijuna eura.

Ratimir Ljubić, zamjenik koprivničko-križevačkog župana, podsjetio je na kritične situacije s poplavama u kolovozu prošle godine. Istaknuo je kako će osim rasterećenja vodotoka ovaj rukavac donijeti dodatnu vrijednost rijeke Drave pri čemu se vodi računa da se očuva bioraznolikosti flore i faune čime donosi dodatnu vrijednost. S njime se složio i načelnik Općine Gola Stjepan Milinković, koji je dodao da je rijeka Drava zapravo žila kucavica ovog kraja.

Voditelj projekta Igor Tošić (Hrvatske vode) objasnio je: Mi se sada nalazimo na desnom inicijalnom rukavcu u Gabajevoj Gredi, koji će nakon radova biti ukupne dužine 1.196 m i širine dna korita do 27 m. Nakon nekoliko prolazaka vodnih valova,  ovaj inicijalni rukavac poprimit će prirodniji, ravnotežni položaj će. Trenutno su u završnoj fazi radovi na lijevoj obali u blizini naselja Novačka gdje će se iskopom u duljini od 100 m otvoriti ulazni dio postojećeg rukavca, dugog oko 1.200 m, koji trenutno nije protočan. Osim na spomenutim lokacijama, trenutno se na području Koprivničko-križevačke županije u općinama Donja Dubrava, Legrad i Ferdinandovac izvode obnove rukavaca Drave. Po završetku radova svi rukavci će većinu vremena u hidrološkoj godini biti protočni.

Osim obnove ekosustava rijeke Drave, projekt popularizira i zaštitu prirode u lokalnim zajednicama i povećava razumijevanje važnosti njenog očuvanja.

U suradnji s javnim ustanovama za zaštitu prirode iz Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Virovitičko-podravske županije organizacijom raznih događanja, izložbi, postavljanjem edukacijske infrastrukture u vidu obrazovnog centra i staza s informativnim pločama duž rijeke Drave želimo povezati lokalno stanovništvo s projektom i pojačati svijest o značaju prirodnih i očuvanih rijeka za čovjeka i živa bića koja ovise o njima te unaprijediti njihovo znanje o mreži Natura 2000, posebice o zaštićenim riječnim pticama,” istaknuo je Jasmin Sadiković, koordinator projekta iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.

Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao “Europska Amazona”, koji se nalazi na prostoru Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije.

“Sretan sam što danas možemo svjedočiti stvaranju potpuno novog rukavca Drave i što se intenzivno radi na drugim lokacijama”, rekao je Arno Mohl iz udruge WWF-a Austrija. “Napori na obnovi Novačke su najbolji primjer iz prakse integriranog upravljanja rijekom u suradnji sektora vodnog gospodarstva i zaštite prirode. Umjesto učvršćivanja nasipa, dan je veći prostor protoku rijeke što će pomoći ne samo zaštiti od poplava, već i povećati dinamiku rijeke i omogućiti razvoj novih pješčanih i šljunčanih sprudova, koji su najvažnija riječna staništa za ugrožene ptice poput male čigre ili gotovo izumrle biljke kebrač.

Projekti obnove rijeka poput projekta DRAVA LIFE važan su korak u provedbi Uredbe o obnovi prirode koju je Europski parlament usvojio početkom tjedna, a koji od država članica poput Hrvatske zahtjeva obnovu svih degradiranih ekosustava. Njena primjena će preokrenuti štetu nanesenu ekosustavima u Europi. Netaknute rijeke, šume i drugi ekosustavi naši su najvažniji saveznici u borbi protiv klimatske i krize bioraznolikosti. Obnova u sklopu Drava LIFE projekta je prva takva u Hrvatskoj, u suradnji sektora  upravljanja vodama i zaštite prirode, koja se pokazala uspješnom,  stoga u budućnosti očekujemo još ​​ambicioznije inicijative“, zaključio je Mohl.